Một ví dụ so sánh SmartMTO với bóc tách bản vẽ PnID bằng tay

Một ví dụ trực quan cho thấy tốc độ và sự tin cậy khi sử dụng Smart MTO để bóc tách bản vẽ so với việc bóc tách bằng tay